Prawo spadkowe - co robimy gdy spadek jest zadłużony?

Prawo spadkowe – co robimy gdy spadek jest zadłużony?

Prawo spadkowe – co robimy gdy spadek jest zadłużony? Śmierć bliskiej osoby zawsze jest trudną sytuacją dla rodziny. Czasem jednak poza pustką w sercu zmarła osoba pozostawia po sobie także długi. 

Czym jest spadek?

Pojęcie spadku jest bardzo stare – nie każdy zdaje sobie sprawę, że wywodzi się ze starożytnego prawa rzymskiego. Już wówczas podział majątku wymagał regulacji prawnych, przypuszczać można, że w innych kulturach również takie regulacje istniały. Faktem jest jednak, że w kręgu europejskim posługujemy się tradycyjnym ustawodawstwem zaczerpniętym z praw rzymskich. Tą dziedziną zajmuje się więc zazwyczaj adwokat do spraw spadkowych.

Czego dotyczy spadek?

Prawo spadkowe - co robimy gdy spadek jest zadłużony?

Jest wiele rzeczy, których dotyczyć może spadek. Chodzi tu o wszystkie części majątku osoby zmarłej, które przejść mogą w posiadanie innej osoby, lub często nawet osób. Definicja prawna spadku w Polsce wyklucza jednak dziedziczenie niektórych praw majątkowych. Chodzi tu przede wszystkim o takie, które gasną wraz ze śmiercią zmarłej osoby. Będą to przede wszystkim wszelkiego rodzaju renty. Niestety, spadek dotyczy nie tylko korzyści majątkowych, czyli na przykład dziedziczenia fortuny lub nieruchomości po osobie zmarłej. Faktem, jest, że często sprawy spadkowe dotyczą czegoś wręcz przeciwnego – chodzi tutaj o długi pozostawione po zmarłym. Do tego często dochodzą koszty pogrzebu oraz koszty tak zwanego postępowania spadkowego.

Co zrobić ze spadkiem?

Kiedy otrzymamy informację o otrzymaniu spadku możemy zastanawiać się – jakie rozwiązania nam przysługują? Okazuje się, że mamy w tej sytuacji trzy przewidziane prawem wyjścia:

  • odrzucenie całości spadku,
  • przyjęcie spadku,
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Każda z tych alternatyw ma swoje wady, oraz zalety. Okazuje się jednak, że nie każda sprawdzi się, gdy podział majątku dotyczy sytuacji, w której chodzi o długi po zmarłym.

Na czym polega odrzucenie spadku w całości?

Jeśli chodzi o sprawy spadkowe, w których przedmiotem spadku są przede wszystkim pozostawione po bliskiej osobie długi, to pierwszą naszą myślą prawdopodobnie będzie odrzucenie takiego spadku. Przyjrzyjmy się jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania, oraz zastanówmy czy faktycznie jest ono korzystne? Jeśli odrzucimy spadek w całości, oczywistym jest, że nie otrzymamy żadnych odziedziczonych nieruchomości, ruchomości, ani innych części majątku. Nie będziemy mieć obowiązku spłacania kredytu zaciągniętego na zakup samochodu, ale nie otrzymamy też samochodu po zmarłym. Jeśli długów jest zdecydowanie więcej niż majątku, oczywiście jest to dobre rozwiązanie.  Adwokat do spraw spadkowych w takiej sytuacji pomoże nam złożyć stosowne oświadczenie, jest to mianowicie jednostronne oświadczenie woli.

Polecamy uwadze: kredyty frankowe kancelaria

Na czym polega przyjęcie spadku w całości?

Takie rozwiązanie polega na tym, że spadkobierca decyduje się przyjąć cały majątek po zmarłym wraz ze wszystkimi korzyściami finansowymi, jak i długami. Oznacza to, że wraz z przejęciem mieszkania, spadkobierca bierze na siebie odpowiedzialność za spłatę kredytu, który został zaciągnięty na zakup lub remont danego lokalu. Jeśli więc wysokość kredytu do spłaty znacząco przewyższa wartość samego lokalu, adwokat do spraw spadkowych może doradzić nam wzięcie pod uwagę innych rozwiązań. To rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim wtedy, kiedy długi były niewielkie, lub nie było ich wcale. Wówczas przyjęcie spadku nie wiąże się dla nas z praktycznie żadnym ryzykiem. Kłopot może pojawić się jednak wtedy, gdy sprawy spadkowe ujawnią, że istnieją długi, o których jako spadkobiercy nie mieliśmy żadnego pojęcia.

Zobacz również:

Na czym polega przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Ciekawą alternatywą dla poprzednich rozwiązań okazuje się być przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Pod tą enigmatyczną nazwą znajdziemy rozwiązanie bardzo często stosowane w przypadku spraw spadkowych. Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, aby skorzystać z tego rozwiązania, jest przede wszystkim ustalenie zarówno wysokości długów zmarłego, jak i pozostawionego przez niego majątku. W tym celu sporządzić musimy tak zwany wykaz inwentarza. Warto w tej sprawie skorzystać z pomocy profesjonalistów, czyli udać się do adwokata do spraw spadkowych. Jakie są plusy takiego rozwiązania? Przede wszystkim  takie, że odpowiadamy wyłącznie za taką część długów, jaką jesteśmy w stanie spłacić pozostawionym majątkiem. Aby wyjaśnić na czym dokładnie polega taki system możemy posłużyć się przykładem. Jeśli po zmarłym otrzymaliśmy 1 000zł majątku, ale 5 000zł długu, to przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadamy tylko za taką część długu, jaką pokrywa majątek. Nie mamy więc obowiązku spłacać całości, a więc 5 000zł długu, ale jedynie 1 000zł. Mówiąc bardzo uproszczonym językiem – wychodzimy więc „na zero”. Jaki jest haczyk? Przede wszystkim w sprawie spadkowej tego typu to spadkobierca ma obowiązek stworzyć wykaz inwentarza oraz odpowiada za jego poprawność. Oczywistym jest, że w momencie gdy tracimy bliską osobę nie zawsze jesteśmy w stanie podejmować tego typu działania. Na szczęście również wówczas dostępne są różne rozwiązania, takie jak polecenie wykonania spisu komornikowi.

Restrukturyzacja firmy a ciąża

Restrukturyzacja firmy a ciąża

Restrukturyzacja firmy a ciąża. Kobiety będące w ciąży, a będące jednocześnie pracownikami, są w szczególny sposób chronione przez państwo. Jest to oczywiście naturalna kolej rzeczy i w każdym cywilizowanym kraju, taka opieka ze strony państwa, kobietom w ciąży się należy, i nikogo nie dziwi. Są jednak pewne szczególne wyjątki od tej reguły. Dotyczy to głównie pracodawców, w kwestii zobowiązań wobec pracownic, które są w ciąży, lub przebywają na urlopie macierzyńskim. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu.

W jaki sposób prawo pracy w Polsce chroni kobiety ciężarne oraz przebywające na urlopie macierzyńskim?

Polskie prawo pracy zakłada, że jeżeli kobieta jest w ciąży, to przysługuje jej możliwość przejścia na zwolnienie lekarskie, jeżeli nie może ona z powodu ciąży wykonywać pracy. Jeżeli kobieta jest w ciąży, a może wykonywać pracę, również przysługują jej różnego rodzaju przywileje, które dotyczą między innymi tego, że kobiety będące w ciąży nie mogą pracować na niektórych stanowiskach (gdzie są narażone na czynniki szkodzące im lub płodowi). Lista różnego rodzaju przywilejów jest bardzo długa i nie ma tutaj miejsca na to, aby je wszystkie analizować. Wniosek ogólny jest jednak taki, że kobieta będąca w ciąży, jeżeli wykonuje pracę, to musi ta praca być na tyle dla niej nieobciążająca, aby nie zagrażała jej ani dziecku. Dodatkowo oprócz tego, że może przejść na zwolnienie lekarskie, to ma również prawo do przejścia na urlop macierzyński, zaraz po porodzie. Warto tutaj również zaznaczyć, że prawo bardzo wyraźnie rozgranicza zwolnienie lekarskie i urlop macierzyński. Zwolnienie lekarskie kończy się w dniu porodu i od następnego dnia, kobieta przebywa na urlopie macierzyńskim. W czasie kiedy przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży oraz kiedy przebywa na urlopie macierzyńskim, pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć jej umowy. Należy również zaznaczyć, że dotyczy to umowy o pracę na czas zarówno określony, jak i nieokreślony. Swoisty wyjątek stanowi tutaj sytuacja, w której kobieta ma umowę na czas określony. Jeżeli umowa na czas określony kończy się, zanim kobieta urodzi dziecko, wówczas aż do momentu porodu, przebywa na zwolnieniu lekarskim płatnym. Jednakże zobowiązania wynikające z wypłacania tego świadczenia, spoczywają na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podobna sytuacja jest w przypadku urlopu macierzyńskiego. Jeżeli kobiecie wygasła umowa w momencie, kiedy była już w ciąży, to również urlop macierzyński jest wypłacany z konta ZUS.

Restrukturyzacja firmy a ciąża pracownicy

Obecnie w Polsce można powiedzieć, że nie odczuwamy jeszcze recesji gospodarczej, spowodowanej pandemią wirusa SARS-cov-2. Niemniej jednak sytuacja gospodarcza nie jest już tak dobra, jak była jeszcze rok temu. Można spokojnie powiedzieć, że gospodarka mocno wyhamowała. Są faktycznie takie sektory tej gospodarki, które zdecydowanie mocniej od pozostałych, odczuły skutki pandemii. Bardzo często, aby firmy przetrwały, konieczna jest restrukturyzacja. W przypadku niektórych form restrukturyzacji, a ściślej mówiąc jednej, zmieniają się nieco warunki odnośnie do tego, w jaki sposób pracodawca może postępować z kobietą będącą w ciąży, lub przebywającej na urlopie macierzyńskim.

Polecamy uwadze:

Upadłościowa restrukturyzacja firmy a ciąża pracownicy

Restrukturyzacja upadłościowa jest to jedyny przypadek w polskim prawie, gdzie pracodawca może zwolnić pracownicę będącą w ciąży. Restrukturyzacja firmy a ciąża pracownicy, stoją wobec siebie w dość dużej opozycji, jeśli idzie o ratowanie firmy za wszelką cenę. Jednak nie oznacza to oczywiście tego, że pracownica taka zostaje na tak zwanym „lodzie”, bez środków do życia. Podobnie jak w przypadku kiedy to pracownica będąca w ciąży, a będąca na umowie na czas określony, nie ma przedłużonej umowy, przechodzi na zwolnienie na koszt ZUS, tak samo w przypadku zwolnienia w restrukturyzacji, zobowiązania wobec takiej kobiety, spadają na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Upadłościowa restrukturyzacja firmy a ciąża pracownicy, zazwyczaj ma taki scenariusz wydarzeń. Zwolnionej kobiecie należą się świadczenia, zmienia się tak naprawdę podmiot, który ma obowiązek takie świadczenia wypłacić. Jest to oczywiście podyktowane pewnymi logicznymi względami.

Jakie cele zakłada restrukturyzacja upadłościowa?

Kiedy przedsiębiorca składa wniosek o upadłość, wówczas sąd, który rozpatruje taki wniosek, musi przede wszystkim zabezpieczać gospodarkę. Zabezpieczenie gospodarki polega przede wszystkim na tym, że przedsiębiorstwo składające wniosek o upadłość, najczęściej ma bardzo dużo zobowiązań finansowych, wobec innych przedsiębiorców. Gdyby okazało się, że nie jest w stanie ich spłacić, wówczas może dojść do lawiny upadłości wszystkich firm, które są z taką firmą powiązane, i które nie otrzymają wypłaty zobowiązań. Restrukturyzacja firmy a ciąża pracownicy ma to do siebie, że jeżeli spojrzymy na tę relację w czysto kalkulacyjny sposób – bez emocji, to pracownica, która jest w ciąży, która nie pracuje, jest dużym obciążeniem dla firmy. Mimo wszystko pracodawca musi jej wypłacać świadczenia. Dodatkowo pracodawca nie może na jej miejsce zatrudnić nikogo innego, chyba że na umowę na zastępstwo, co w praktyce bywa często trudne.